Profil

„Edukacja Filozoficzna” jest półrocznikiem wydawanym przy Instytucie Filozofii UW od 1986 roku. Jest czasopismem o zasięgu ogólnopolskim kierowanym do wszystkich środowisk intelektualnych i czytelników reprezentujących różne orientacje filozoficzne. Nasi Autorzy to reprezentanci wszystkich uczelni i ośrodków badawczych w Polsce. Działy tematyczne to: Artykuły i rozprawy, Materiały dydaktyczne, Polemiki i dyskusje, Komunikaty, W pracowniach filozofów (np. tezy doktorskie) i Recenzje. Publikujemy przekłady autorów obcych, współczesnych i dawniejszych.

„Edukacja Filozoficzna” znajduje się na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (5 pkt). Czasopismo jest indeksowane w bazach: Central European Journal in Social Sciences and Humanities (CEJSH), Google Scholar, Index Copernicus, Pol-index, Polska Bibliografia Naukowa (PBN).

Redakcja „Edukacji Filozoficznej” przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).