Dla autorów

1. Dostarczane dokumenty

Autorów prosimy o nadsyłanie propozycji publikacji na adres: edukacjafilozoficzna@uw.edu.pl

Dodatkowo każdy Autor proszony jest o przysłanie na adres redakcji podpisanej papierowej wersji oświadczenia o autorstwie oraz o udzieleniu licencji na wykorzystanie tekstu w razie przyjęcia do publikacji (do pobrania: formularz oświadczenia Autora).

UWAGA! W przypadku recenzowanych artykułów naukowych lub przekładów przysłany plik z tekstem musi być pozbawiony jakichkolwiek informacji wskazujących tożsamość Autora. Należy m.in.:

 • zapisać plik w taki sposób, by wśród metadanych wyświetlanych we właściwościach pliku nie było imienia i nazwiska Autora;
 • zadbać, by imię i nazwisko Autora nie pojawiło się przed tekstem lub po nim;
 • wszelkie odwołania przygotować w taki sposób, by nie sugerowały tożsamości Autora (przykładowy błąd: „więcej zob. w moim artykule: J. Kowalski, Filozofia w szkole…, s. 14-19″);
 • we wstępnej wersji tekstu nie podawać informacji o ewentualnym projekcie lub grancie, w ramach którego powstał tekst.

Do tekstu artykułu (lub przekładu) w tym samym pliku należy dołączyć:

 • krótkie streszczenie w języku polskim i angielskim (z anglojęzycznym tytułem);
 • 5-8 słów kluczowych w języku polskim i angielskim;
 • bibliografię,

W oddzielnym pliku należy przysłać:

 • krótką notkę o Autorze z podstawowymi informacjami (stopień/tytuł naukowy lub tytuł zawodowy, afiliacja, obszar zainteresowań badawczych, ewentualnie wzmiankę o najważniejszych osiągnięciach);
 • (ewentualnie) informację o projekcie lub grancie, w ramach którego powstał tekst;
 • (ewentualnie) podziękowania.

2. Wytyczne dot. tekstów

2.1. Wymagania merytoryczne

W przypadku recenzowanych artykułów naukowych konieczne jest, aby:

 • wnosiły wkład do dotychczasowej wiedzy (prezentowały oryginalną problematykę, myśl czy rozwiązanie);
 • miały jasno sformułowany cel i zawierały klarowny wywód, z poprawnie uargumentowanymi tezami;
 • przywoływały przynajmniej podstawową literaturę dotyczącą podjętej problematyki.

Autorom rekomenduje się uprzednie zapoznanie się z formularzem recenzji, zawierającym kluczowe kryteria oceny: EF-formularz-recenzji.docx

2.2. Objętość tekstów

Przysyłane artykuły naukowe powinny się mieścić w zakresie 20-60 tys. znaków (ze spacjami).

Komunikaty i recenzje nie powinny przekraczać 20 tys. znaków.

Dla przekładów nie ustala się objętości. Przekład należy poprzedzić wstępem o długości min. 2000 znaków, informującym m.in. o autorze dzieła, kontekście jego powstania oraz podjętej problematyce.

2.3. Standard przypisów

Należy stosować przypisy dolne według polskich zasad (odwołanie przed przecinkami i kropkami) według następującego wzoru:

 • Książka: S.A. Kripke, Nazywanie a konieczność, tłum. B. Chwedeńczuk, Aletheia, Warszawa 2001., s. 41.
 • Książka: S. Neale, Descriptions, MIT Press, Cambridge, MA 1990, s. 55–58.
 • Artykuł w czasopiśmie: M. Przełęcki, Argumentacja reisty, „Studia Filozoficzne” 1984, nr 5(222), s. 20.
 • Artykuł w czasopiśmie: G. Nunberg, Indexicality and Deixis, „Linguistics and Philosophy” 1993, Vol. 16, No. 1, s. 22.
 • Rozdział w książce:  J. Grudzińska, Deskrypcje, w: Przewodnik po filozofii języka, red. J. Odrowąż-Sypniewska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2016, s. 121.
 • Rozdział w książce: M. Devitt, The Case for Referential Descriptions, w: Descriptions and Beyond, eds. M. Reimer, A. Bezuidenhout, Oxford University Press, Oxford 2004, s. 243.
 • Artykuł w pracy zbiorowej: K. Ajdukiewicz, O spójności syntaktycznej, w: tegoż, Język i poznanie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 228.

2.4. Bibliografia

Bibliografię należy stworzyć według następującego wzoru:

 • Książka: Kripke S.A., Nazywanie a konieczność, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa 2001.
 • Książka: Neale S., Descriptions, Cambridge, MA 1990.
 • Artykuł w czasopiśmie: Przełęcki M., Argumentacja reisty, „Studia Filozoficzne” 1984, nr 5(222), s. 5–22.
 • Artykuł w czasopiśmie: Nunberg G., Indexicality and Deixis, „Linguistics and Philosophy” 1993, Vol. 16, No. 1, s. 1–43.
 • Rozdział w książce: Devitt M., The Case for Referential Descriptions, w: Descriptions and Beyond, eds. M. Reimer, A. Bezuidenhout, Oxford 2004, s. 234–260.
 • Rozdział w książce:  Grudzińska J., Deskrypcje, w: Przewodnik po filozofii języka, red. J. Odrowąż-Sypniewska, Kraków 2016, s. 103–136.
 • Artykuł w pracy zbiorowej: Ajdukiewicz K., O spójności syntaktycznej, w: tegoż, Język i poznanie, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 222–242.

3. Koszty i publikacja

Teksty publikowane są nieodpłatnie, tzn. Autor udziela nieodpłatnej licencji do wykorzystania utworu, zaś Wydawca nie obciąża Autora kosztami związanymi z pracami redakcyjnymi i kosztami wydawniczymi.

Każdy numer publikowany jest w wersji papierowej. Ponadto zawartość numeru publikowana jest na stronie internetowej.

Każdy Autor otrzymuje egzemplarz autorski numeru, w którym opublikował tekst.

Skip to content