Recenzowanie i zasady etyki

Recenzowanie

Zasady:

 1. Każdy nadesłany artykuł (lub przekład ze wstępem), który nie został odrzucony przez Redakcję na etapie wstępnej oceny, jest recenzowany przez dwóch niezależnych Recenzentów. Decyzję o publikacji Redakcja podejmuje na podstawie recenzji i ewentualnych odpowiedzi Autora.
 2. Recenzenci nie znają nazwiska autora recenzowanego tekstu, Autorzy nie znają nazwisk Recenzentów (double blind review).
 3. Recenzent formułuje rekomendację dot. tekstu, odpowiada na kilka pytań zamkniętych, a także formułuje ewentualne uwagi. Recenzje przekazywane są Autorowi.
 4. Jeśli Autor nie zgadza się z Recenzentem, formułuje odpowiedź dla Redakcji, w której argumentuje swoje stanowisko, i ewentualnie oddzielną odpowiedź dla Recenzenta.
 5. Warunkiem publikacji tekstu jest uzyskanie ostatecznej wersji tekstu wolnego od ewentualnych wskazanych w recenzji błędów oraz wolnego od wątpliwości co do jego jakości merytorycznej.

Formularz recenzji dostępny jest pod adresem: http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/EF-formularz-recenzji.docx

Lista recenzentów dostępna jest pod adresem: http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/?page_id=7.

Zasady etyki

Redakcja przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Redakcja dokłada wszelkich starań, by zapewnić wysoką jakość merytoryczną wydawanych publikacji, zarazem przeciwdziałając takim praktykom jak m.in.:

 • plagiat – rozumiany m.in. jako wykorzystanie cudzego utworu bez podania jego autora, sugerujące, że jest się autorem wykorzystanego fragmentu;
 • autoplagiat – rozumiany m.in. zamieszczenie w pracy tekstu opublikowanego wcześniej, bez poinformowania o tym fakcie, lub jako przedstawienie jako istotnego, nowego osiągnięcia w publikacji treści opublikowanych przez tego samego autora we wcześniejszej publikacji;
 • ghostwriting – rozumiane m.in. jako wykorzystanie w publikacji istotnie powiększającej jej wartość pracy osoby, która nie została wymieniona jako współautor, w tym stworzenie większości tekstu przez osobę inną niż podany autor lub autorzy publikacji;
 • „guestauthorship” – rozumiane m.in. jako dodawanie do grona współautorów osób, które nie wniosły wkładu w powstanie publikacji.

W celu zabezpieczenia oryginalności publikacji, zgodnie z zaleceniami MNiSW, Redakcja wdrożyła zaporę ghostwriting. Procedura stanowiąca tę zaporę sprowadza się do:

 1. analizy dostarczonych do Redakcji materiałów pod względem ich oryginalności (wyłapywanie plagiatów i autoplagiatów);
 2. analizy faktycznego współautorstwa dostarczonych do Redakcji materiałów (przypadku artykułów, które są sygnowane przez więcej niż jednego autora);
 3. wymagania od Autorów składania oświadczeń w tym zakresie.

Skip to content