Recenzowanie

Recenzowanie

Zasady recenzowania:

 1. Każdy nadesłany tekst zgłoszony jako artykuł naukowy podlega procedurze recenzyjnej (artykuły naukowe publikowane są w dziale czasopisma „Artykuły naukowe”).
 2. Recenzenci wybierani są przez Redakcję z grona doświadczonych pracowników naukowych kompetentnych w danej dyscyplinie lub subdyscyplinie, niezwiązanych bezpośrednio z osobą Autora.
 3. Recenzenci nie znają nazwiska Autora recenzowanego tekstu, Autorzy nie znają zaś nazwisk Recenzentów swoich tekstów (double blind review).
 4. Recenzent formułuje rekomendację dot. tekstu, odpowiada na kilka pytań zamkniętych, a także formułuje ewentualne uwagi.
 5. Recenzje przekazywane są Autorowi.
 6. Jeżeli recenzja nie spełnia podstawowych standardów lub stwierdzono w międzyczasie konflikt interesów, Recenzja zostaje odrzucona i powołuje się nowego Recenzenta.
 7. Autor ma prawo odpowiedzieć na recenzję.
 8. Autor ma prawo wnioskować o powołanie dodatkowego Recenzenta, uzasadniając to konfliktem interesów lub innymi okolicznościami wpływającymi negatywnie na bezstronność Recenzenta lub wartość recenzji.
 9. Warunkiem publikacji tekstu jest uzyskanie ostatecznej wersji tekstu wolnego od ewentualnych wskazanych w recenzji błędów oraz wolnego od wątpliwości co do jego jakości merytorycznej.

Procedura recenzyjna

 1. Każdy nadesłany tekst jest wstępnie oceniany przez Redakcję.
 2. W przypadku wstępnej pozytywnej oceny Redakcji i zakwalifikowania tekstu jako artykułu naukowego zostaje on skierowany do dwóch niezależnych Recenzentów.
 3. Jeśli Autor nie zgadza się z Recenzentem, formułuje odpowiedź dla Redakcji, w której argumentuje swoje stanowisko, a także podobną odpowiedź dla Recenzenta.
 4. W przypadku, gdy recenzje są rozbieżne (jedna jest pozytywna, a druga negatywna), lub gdy zasadnie wnioskuje o to Autor, Redakcja zasięga opinii trzeciego recenzenta.
 5. Jeśli Recenzent wskazuje, że artykuł może zostać opublikowany po zmianach zaakceptowanych przez Recenzenta, artykuł może zostać przyjęty do publikacji dopiero po uzyskaniu takiej akceptacji.
 6. Na podstawie opinii Recenzentów i ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Autora Redakcja podejmuje decyzję o przyjęciu tekstu do publikacji lub odrzuceniu go w aktualnej postaci.
 7. Warunkiem publikacji tekstu jest uzyskanie ostatecznej wersji tekstu wolnego od ewentualnych wskazanych w recenzji błędów oraz wolnego od wątpliwości co do jego jakości merytorycznej.

Formularz recenzji dostępny jest pod adresem: http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/EF-formularz-recenzji.docx

Lista recenzentów dostępna jest pod adresem: http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/recenzenci/

Skip to content