Recenzowanie

Recenzowanie

Zasady recenzowania

 1. Każdy nadesłany tekst zgłoszony jako artykuł naukowy podlega procedurze recenzyjnej (artykuły naukowe publikowane są w dziale czasopisma „Artykuły naukowe”).
 2. Recenzenci wybierani są przez Redakcję, wspieraną przez Radę Programową, z grona doświadczonych pracowników naukowych kompetentnych w danej dyscyplinie lub subdyscyplinie, niezwiązanych bezpośrednio z osobą Autora i zewnętrznych wobec Redakcji.
 3. Recenzenci nie znają nazwiska Autora recenzowanego tekstu, Autorzy nie znają zaś nazwisk Recenzentów swoich tekstów (double blind review).
 4. Recenzent formułuje rekomendację dot. tekstu, odpowiada na kilka pytań zamkniętych, a także formułuje ewentualne uwagi.
 5. Recenzje przekazywane są Autorowi.
 6. Jeżeli recenzja nie spełnia podstawowych standardów lub stwierdzono w międzyczasie konflikt interesów, Recenzja zostaje odrzucona i powołuje się nowego Recenzenta.
 7. Autor ma prawo odpowiedzieć na recenzję.
 8. Autor ma prawo wnioskować o powołanie dodatkowego Recenzenta, uzasadniając to konfliktem interesów lub innymi okolicznościami wpływającymi negatywnie na bezstronność Recenzenta lub wartość recenzji.
 9. Warunkiem publikacji tekstu jest uzyskanie ostatecznej wersji tekstu wolnego od ewentualnych wskazanych w recenzji błędów oraz wolnego od wątpliwości co do jego jakości merytorycznej.

Procedura recenzyjna

 1. Każdy nadesłany tekst jest wstępnie oceniany przez Redakcję, wspieraną przez Radę Programową.
 2. W przypadku wstępnej pozytywnej oceny Redakcji i zakwalifikowania tekstu jako artykułu naukowego zostaje on skierowany do dwóch niezależnych Recenzentów.
 3. Jeśli Autor nie zgadza się z Recenzentem, formułuje odpowiedź dla Redakcji, w której argumentuje swoje stanowisko, a także podobną odpowiedź dla Recenzenta.
 4. W przypadku, gdy recenzje są rozbieżne (jedna jest pozytywna, a druga negatywna), lub gdy zasadnie wnioskuje o to Autor, Redakcja zasięga opinii trzeciego recenzenta.
 5. Jeśli Recenzent wskazuje, że artykuł może zostać opublikowany po zmianach zaakceptowanych przez Recenzenta, artykuł może zostać przyjęty do publikacji dopiero po uzyskaniu takiej akceptacji.
 6. Na podstawie opinii Recenzentów i ewentualnych odpowiedzi udzielonych przez Autora redaktor naczelny podejmuje decyzję o przyjęciu tekstu do publikacji lub odrzuceniu go w aktualnej postaci. Redaktor naczelny może poprosić Zespół Redakcyjny o podjęcie w tej sprawie decyzji kolektywnej.

Kryteria recenzyjne

Szczegółowe kryteria, według których dokonywana jest ocena artykułu w ramach recenzji, zostały określone w formularzu recenzji, dostępny jest pod adresem: http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/EF-formularz-recenzji.docx

Obowiązki recenzentów

Każdy recenzent jest zobowiązany do przestrzegania zasad recenzowania oraz polityki i etyki wydawniczej opisanej na stronie internetowej Edukacji Filozoficznej, m.in. do:

 • oceniania tekstów wyłącznie pod względem merytorycznym i językowym (rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo, przekonania polityczne, stopień naukowy i zatrudnienie autorów nie wpływają na ocenę);
 • nieujawniania swojej tożsamości Autorom.
 • informowania Redakcji w przypadku podejrzenia konfliktu interesów lub którejkolwiek z niedopuszczalnych praktyk takich jak:
  • plagiat,
  • autoplagiat,
  • ghostwriting,
  • guest authorship.

Obowiązki redaktorów w zakresie recenzowania

Każdy redaktor jest zobowiązany do przestrzegania zasad recenzowania oraz polityki i etyki wydawniczej opisanej na stronie internetowej Edukacji Filozoficznej, m.in. do:

 • oceniania tekstów wyłącznie pod względem merytorycznym i językowym (rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo, przekonania polityczne, stopień naukowy i zatrudnienie autorów nie wpływają na ocenę);
 • nieujawniania tożsamości Recenzentów Autorom i na odwrót;
 • przestrzegania zasad poufności i nieujawniania osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych artykułów (osobami upoważnionymi są autorzy tekstu, redaktorzy i recenzenci; recenzenci nie mają dostępu do informacji o autorach);
 • informowania pozostałych członków Redakcji w przypadku podejrzenia konfliktu interesów lub którejkolwiek z niedopuszczalnych praktyk takich jak:
  • plagiat,
  • autoplagiat,
  • ghostwriting,
  • guest authorship.

Obowiązki autorów w zakresie recenzowania

Każdy autor jest zobowiązany do przestrzegania zasad recenzowania oraz polityki i etyki wydawniczej opisanej na stronie internetowej Edukacji Filozoficznej, m.in. do:

 • nieujawniania swojej tożsamości Recenzentom;
 • informowania Redakcji w przypadku podejrzenia konfliktu interesów;
 • upewnienia się, że artykuł, który ma zamiar przysłać, nie jest obciążony żadną z niedopuszczalnych praktyk takich jak:
  • plagiat,
  • autoplagiat,
  • ghostwriting,
  • guest authorship.

Anonimowość a przejrzystość

Aby ustrzec recenzentów przed autocenzurą, prosimy ich o zachowanie anonimowości i nie ujawniamy ich nazwisk również po zakończeniu procesu recenzowania. W celu zachowania przejrzystości, która pozwala upewnić naszych Czytelników co do jakości czasopisma, publikujemy jednak listę osób, które wykonywały dla nas recenzje w ciągu ostatnich kilku lat, nie podając jednak roku wykonania recenzji. Lista recenzentów dostępna jest pod adresem: http://www.edukacja-filozoficzna.uw.edu.pl/recenzenci/

Sekcje zawierające artykuły recenzowane

Opisanej powyżej procedurze recenzowania podlegają artykuły naukowe. Dla przejrzystości, zgodnie z notą zawartą na stronie redakcyjnej każdego numeru recenzowane są wszystkie teksty, które zostały opatrzone abstraktem.

Teksty inne niż artykuły naukowe, mianowicie: recenzje książek, przekłady krótkich tekstów, sprawozdania itp. podlegają wyłącznie ocenie wewnętrznej redakcji, chyba że redakcja uzna, że w danym przypadku zasadne jest zasięgnięcie opinii recenzentów zewnętrznych.

Skip to content