Publikowanie (zasady etyki wydawniczej)

Publikowanie

Zasady publikowania (zasady etyki wydawniczej)

 1. Redakcja przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).
 2. Redakcja dokłada wszelkich starań, by zapewnić wysoką jakość merytoryczną wydawanych publikacji, a także posiada i stosuje politykę przeciwdziałania takim praktykom jak m.in.:
  • plagiat – rozumiany m.in. jako wykorzystanie cudzego utworu bez podania jego autora, sugerujące, że jest się autorem wykorzystanego fragmentu;
  • autoplagiat – rozumiany m.in. jako zamieszczenie w pracy tekstu opublikowanego wcześniej, bez poinformowania o tym fakcie, lub jako przedstawienie jako istotnego, nowego osiągnięcia w publikacji treści opublikowanych przez tego samego autora we wcześniejszej publikacji;
  • ghostwriting – rozumiane m.in. jako wykorzystanie w publikacji istotnie powiększającej jej wartość pracy osoby, która nie została wymieniona jako współautor, w tym stworzenie większości tekstu przez osobę inną niż podany autor lub autorzy publikacji;
  • „guestauthorship” – rozumiane m.in. jako dodawanie do grona współautorów osób, które nie wniosły wkładu w powstanie publikacji.
 3. Wydawca publikuje teksty na podstawie licencji udzielonych przez autorów zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dostępną tutaj).
 4. Autorzy ujawniają źródła finansowania badań, na których opiera się przedłożony artykuł, oraz wkład poczyniony przez instytucje naukowe i badawcze oraz inne podmioty (financial disclosure).
 5. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym i językowym. Rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo, przekonania polityczne, stopień naukowy i zatrudnienie autorów nie wpływają na ocenę.
 6. Redakcja przestrzega zasad poufności. Nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych artykułów. Osobami upoważnionymi są autorzy tekstu, redaktorzy i recenzenci. Recenzenci nie mają dostępu do informacji o autorach.
 7. Redakcja umożliwia prowadzenie dyskusji po publikacji artykułu poprzez listy do redakcji, z możliwością opublikowania rezultatów takiej dyskusji na stronie internetowej.
 8. W szczególnych, uzasadnionych sytuacjach czasopismo umożliwia poprawienie, rewizję lub wycofanie  opublikowanych artykułów.
 9. W przypadku publikowania numerów będących tomami pokonferencyjnymi lub tomami tematycznymi z zewnętrznymi redaktorami, na które wydawca otrzyma zewnętrzne finansowanie (tzw. tom sponsorowany) procedura recenzowania i zasady publikowania nie ulegają zmianie. W tych przypadkach dobór recenzentów może być powierzony redaktorom tomu, którzy następnie przedstawiają recenzentów do akceptacji przez redakcję.

Polityka przeciwdziałania złym praktykom

 1. Nadesłanie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem przez Autorkę lub Autora, że artykuł jest jej lub jego własnym dziełem, że nie był dotąd publikowany w całości ani w istotnych częściach oraz że inne pisma nie rozważają obecnie jego publikacji.
 2. Wszystkie osoby wymienione jako Autorzy lub Współautorzy powinny mieć znaczący wkład w powstanie tekstu (nie akceptujemy tzw. guest authorship). Za Autorkę lub Autora tekstu uznaje się osobę, która spełnia równocześnie wszystkie trzy warunki:
  • wniosła istotny wkład w koncepcję lub projekt pracy badawczej, z której wyrasta artykuł, bądź też zebrała, poddała analizie lub interpretacji dane uzyskane w trakcie badań,
  • przygotowała pierwszą wersję tekstu lub w istotnym zakresie współpracowała przy jej napisaniu bądź też poddała ją gruntownej obróbce,
  • zaaprobowała ostateczną wersję tekstu przedłożonego do druku.
 3. Należy podać imiona i nazwiska wszystkich Współautorów, czyli osób spełniających jednocześnie warunki 1-3 z punktu 2 (niedopuszczalny jest ghostwriting).
 4. Osoba zgłaszająca tekst (Autorka lub Autor) ponosi odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń dotyczących ghostwriting guest authorship.
 5. Teksty są sprawdzane pod kątem plagiatu i antyplagiatu z użyciem dostępnych narzędzi.
 6. W wypadku uzasadnionych podejrzeń co do rzetelności naukowej Redakcja podejmuje decyzję o wstrzymaniu publikacji. Mowa tu m.in. o następujących przypadkach: plagiat, autoplagiat (powielenie własnych publikacji lub ich fragmentów w przedłożonym tekście bez podania źródła), nieprawdziwe oznaczenie autorstwa lub niewskazanie współautorów, niewskazanie potencjalnego konfliktu interesów, fałszowanie lub fabrykowanie danych. Ujawnione przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane publicznie (włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniającej autora, odpowiednich władz i stowarzyszeń naukowych).

Skargi i odwołania

 1. Wszelkie skargi są rzetelnie rozpatrywane przez zespół redakcyjny.
 2. W przypadku zasadności skarg zespół redakcyjny podejmuje optymalne działania naprawcze.
 3. Jeśli wynika to z obowiązującego w Polsce prawa lub zasad etyki, o naruszeniach będą informowane właściwe organy.
 4. O skargach i odwołaniach informowany jest przewodniczący Rady Programowej.
 5. Skargi na działania zespołu redakcyjnego zostają przekazane przewodniczącemu Rady Programowej oraz Wydawcy.

Konflikty interesów

Aktualnie nie stwierdzono, by zachodziły konflikty interesów.

Skip to content