Publikowanie (zasady etyki wydawniczej)

Publikowanie

Zasady publikowania (zasady etyki wydawniczej)

 1. Redakcja przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).
 2. Redakcja dokłada wszelkich starań, by zapewnić wysoką jakość merytoryczną wydawanych publikacji, a także posiada i stosuje politykę przeciwdziałania takim praktykom jak m.in.:
  • plagiat – rozumiany m.in. jako wykorzystanie cudzego utworu bez podania jego autora, sugerujące, że jest się autorem wykorzystanego fragmentu;
  • autoplagiat – rozumiany m.in. jako zamieszczenie w pracy tekstu opublikowanego wcześniej, bez poinformowania o tym fakcie, lub jako przedstawienie jako istotnego, nowego osiągnięcia w publikacji treści opublikowanych przez tego samego autora we wcześniejszej publikacji;
  • ghostwriting – rozumiane m.in. jako wykorzystanie w publikacji istotnie powiększającej jej wartość pracy osoby, która nie została wymieniona jako współautor, w tym stworzenie większości tekstu przez osobę inną niż podany autor lub autorzy publikacji;
  • „guestauthorship” – rozumiane m.in. jako dodawanie do grona współautorów osób, które nie wniosły wkładu w powstanie publikacji.
 3. Wydawca publikuje teksty na podstawie licencji udzielonych przez autorów zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dostępną tutaj).
 4. Autorzy ujawniają źródła finansowania badań, na których opiera się przedłożony artykuł, oraz wkład poczyniony przez instytucje naukowe i badawcze oraz inne podmioty (financial disclosure).
 5. Teksty oceniane są wyłącznie pod względem merytorycznym i językowym. Rasa, płeć, orientacja seksualna, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo, przekonania polityczne, stopień naukowy i zatrudnienie autorów nie wpływają na ocenę.
 6. Redakcja przestrzega zasad poufności. Nie ujawnia osobom nieupoważnionym informacji na temat zgłaszanych artykułów. Osobami upoważnionymi są autorzy tekstu, redaktorzy i recenzenci. Recenzenci nie mają dostępu do informacji o autorach.
 7. Redakcja umożliwia prowadzenie dyskusji po publikacji artykułu poprzez listy do redakcji, z możliwością opublikowania rezultatów takiej dyskusji na stronie internetowej.
 8. W szczególnych, uzasadnionych sytuacjach czasopismo umożliwia poprawienie, rewizję lub wycofanie  opublikowanych artykułów.

Polityka przeciwdziałania złym praktykom

 1. Nadesłanie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem przez Autorkę lub Autora, że artykuł jest jej lub jego własnym dziełem, że nie był dotąd publikowany w całości ani w istotnych częściach oraz że inne pisma nie rozważają obecnie jego publikacji.
 2. Wszystkie osoby wymienione jako Autorzy lub Współautorzy powinny mieć znaczący wkład w powstanie tekstu (nie akceptujemy tzw. guest authorship). Za Autorkę lub Autora tekstu uznaje się osobę, która spełnia równocześnie wszystkie trzy warunki:
  • wniosła istotny wkład w koncepcję lub projekt pracy badawczej, z której wyrasta artykuł, bądź też zebrała, poddała analizie lub interpretacji dane uzyskane w trakcie badań,
  • przygotowała pierwszą wersję tekstu lub w istotnym zakresie współpracowała przy jej napisaniu bądź też poddała ją gruntownej obróbce,
  • zaaprobowała ostateczną wersję tekstu przedłożonego do druku.
 3. Należy podać imiona i nazwiska wszystkich Współautorów, czyli osób spełniających jednocześnie warunki 1-3 z punktu 2 (niedopuszczalny jest ghostwriting).
 4. Osoba zgłaszająca tekst (Autorka lub Autor) ponosi odpowiedzialność za prawdziwość oświadczeń dotyczących ghostwriting guest authorship.
 5. Teksty są sprawdzane pod kątem plagiatu i antyplagiatu z użyciem dostępnych narzędzi.
 6. W wypadku uzasadnionych podejrzeń co do rzetelności naukowej Redakcja podejmuje decyzję o wstrzymaniu publikacji. Mowa tu m.in. o następujących przypadkach: plagiat, autoplagiat (powielenie własnych publikacji lub ich fragmentów w przedłożonym tekście bez podania źródła), nieprawdziwe oznaczenie autorstwa lub niewskazanie współautorów, niewskazanie potencjalnego konfliktu interesów, fałszowanie lub fabrykowanie danych. Ujawnione przypadki nierzetelności naukowej będą ujawniane publicznie (włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniającej autora, odpowiednich władz i stowarzyszeń naukowych).

Skargi i odwołania

 1. Wszelkie skargi są rzetelnie rozpatrywane przez zespół redakcyjny.
 2. W przypadku zasadności skarg zespół redakcyjny podejmuje optymalne działania naprawcze.
 3. Jeśli wynika to z obowiązującego w Polsce prawa lub zasad etyki, o naruszeniach będą informowane właściwe organy.
 4. O skargach i odwołaniach informowany jest przewodniczący Rady Programowej.
 5. Skargi na działania zespołu redakcyjnego zostają przekazane przewodniczącemu Rady Programowej oraz Wydawcy.

 

Skip to content